Restaurants, cafes, bars

Restaurants, cafes, bars

Description of tourism

Cafe-bar "Bomond"

20 General Pliev str, Teplodar  

tel +38 (048)502-29-38


Cafe-bar "Metro"

3 Kommunalnaya str, Teplodar

tel + 38 (048) 502-23-44


Coffee house "Barabas"

144-a\1 Lenina str, Belyaevka


Bar "Zvezdniy"

11 Kostina str, Belyaevka


Bar “Yana”

81 Soviet Army str, Mayaki village


Restaurant “Dniester”

131 Lenin str, Belyaevka


Grill-restaurant “Don Pako”

25th km of the highway Odessa-Kyiv

tel +38 (097)697-88-88

     +38 (048)735-92-22


Trade-entertainment complex

143 Sanatornaya str, Holodnaya Balka village

There are no routes

Go up